Yleiset sopimusehdot

Toimitus- ja maksuehdot

1. Näiden ehtojen voimassaolo

Seuraavat ehdot ovat voimassa sulkien pois kaikki muut sopimusehdot koskien liikesuhdetta tilaajaan. Näitä ehtoja muuttavat tai täydentävät sopimukset ja lisäykset sekä tilaajan ehdot pätevät vain, mikäli niille on saatu yritykseltämme kirjallinen vahvistus. Edustajat ja myyjät eivät saa muuttaa meitä sitovia ehtoja tai tehdä niihin lisäyksiä.

2. Tarjoukset, asiakirjat
Oikeus tarjousten muutoksiin pidätetään. Esitteissä, luetteloissa, painotuotteissa, ilmoituksissa, kiertokirjeissä ja hinnastoissa olevat tiedot on päivitetty painoajankohtana ja ne ovat vain suuntaa antavia.Tarjoukseen kuuluvat asiakirjat eivät ole sitovia palveluiden ja tuotteiden ominaisuuksien tai pysyvvyden osalta. Ne ovat vain suuntaa antavia eikä niitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille.

3. Toimeksiannot (tilaukset)
Toimeksiannot ovat tilaajalle sitovia.Meitä sitoo vain kirjallinen vahvistus. Mikäli tilaaja on kuitenkin yksityishenkilö, tilaus katsotaan vastaanotetuksi, mikäli emme hylkää sitä 20 päivän sisällä.

4. Hinnat ja maksaminen
Kaikki hinnat ovat tehdashintoja (Rosenfeld) ja niihin lisätään pakkaus, lähetyskulut, rahti ja vakuutukset. Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa hintoja toistuvaluonteisissa sopimuksissa (§ 313 BGB), mikäli yksittäiset kustannustekijät muuttuvat ennen tuotteen/palvelun toimitusta. Silloin hinta muuttuu kustannustekijöiden mukaisesti. Mikäli hinta muuttuu yli 5 %, tilaaja voi perua sopimuksen. Hintaa voidaan muuttaa kaikissa sopimuksissa neljän kuukauden kuluttua. Toimitukset tulee maksaa 14 päivän sisällä nettona yrityksemme tilille (tilille kirjautumisen päivä ratkaisee). Edustajilla, myyjillä tai tavaran toimittajilla ei ole oikeutta periä maksua käteisellä tai myöntää lykkäystä eräpäivään. Tilaaja ei ole oikeutettu pidättäytymään maksamisesta sellaisten vastavaatimusten vuoksi, jotka eivät perustu tähän sopimussuhteeseen,
eikä myöskään vähentämään maksuista vaatimuksia, joita Blickle ei ole hyväksynyt tai jotka eivät ole vielä oikeuden päätökseen perustuen oikeutettuja. Maksuehtojen noudattamatta jättäminen tai muut seikat, jotka vaikuttavat tilaajan luottokelpoisuuteen toimitus- ja maksuehtojen osalta, aiheuttavat Blicklen kaikkien vaatimusten tulevan maksettaviksi välittömästi vastaanotetusta vekselistä huolimatta. Siinä tapauksessa pidätämme lisäksi oikeuden toimittaa tuotteita vain etumaksua tai vakuutta vastaan sekä irtisanoa sopimuksen sopivan ajan kuluttua ja esittää korvausvaatimuksia. Maksujen suorittamiselle ratkaisevaa on maksujen kirjautuminen Blicklen laskuissa ilmoitettujen pankkien tilille.

5. Pienmäärälisä, lisä-, pientoimitukset
Pienistä toimeksiannoista peritään seuraavat käsittelykulut:
enintään 50,00 EUR = 10,00 EUR
50,01-100,00 EUR = 7,50 EUR 
Erikoismalleissa
sallitaan joka toimituksen yhteydessä enintään 10 prosentin kappalemääräpoikkeamat.

6. Omistusoikeuden säilyminen
Pidätämme oikeuden tuotteen omistukseen myyntihinnan maksamiseen asti. Myyntiin liittyvässä liiketoiminnassa omistusoikeus siirtyy meiltä kuitenkin pois vasta kun kaikki liikesuhteesta aiheutuneet tilaajan velvoitteet on maksettu. Tilaaja huolehtii asian käsittelystä meidän puolestamme. Mikäli tuotteita jatkokäsitellään tai yhdistetään muihin tuotteisiin, Blicklen osuus kokonaishinnasta on tuotteemme arvo. Mikäli tilaaja on jälleenmyyjä, hänellä on oikeus myydä tuote eteenpäin liikevaihdon puitteissa. Muut tarkoitukset on kielletty. Tilaaja luovuttaa Blicklelle jo etukäteen oikeuden jälleenmyynnin puitteissa myytyjen tuotteiden laskutusarvoon.  Tilaajalla on oikeus periä Blicklelle luovutetun oikeuden mukainen arvo tuotteen ostajalta. Blicklen pyynnöstä hänen tulee osoittaa velkojilleen Blicklelle luovutettu oikeus. Tilaajan oikeus tuotteeseen ja oikeus periä maksu tuotteista raukeaa, mikäli maksuehtoja ei noudateta, maksaminen lopetetaan
sekä vekseli- että sekkiprotestien yhteydessä. Sillon Blicklellä on oikeus ottaa tuote haltuunsa. Siitä aiheutuvat kustannukset maksaa tilaaja. Tilaajan on ilmoitettava välittömästi kolmansien tahojen tulevista ja suoritetuista tuotteiden haltuunotoista tai luovutetuista vaatimuksista Blicklelle. Tilaaja maksaa interventioista aiheutuneet kustannukset.
Mikäli Blicklelle annettujen takuiden arvo ylittää Blicklen vaatimukset yli 20 prosentilla, Blickle on velvoitettu luovuttamaan mainitut takuut pyydettäessä.

7. Toimitusajat, viivästyminen
Mikäli emme kykene toimittamaan tuotteita tai palveluita odottamattomista tai meistä johtumattomista syistä, joita ei voi estää huolellisellakaan suunnittelulla, tuotteen tai palvelun toimitusaika pitenee vastaavasti. Uudet toimitusajat tulee sopia niissä tapauksissa yhdessä asiakkaan kanssa. Toimitusaika alkaa Blicklen kirjallisen toimeksiantovahvistuksen lähettämisestä, ei kuitenkaan ennen sovitun etumaksun kirjautumista tilille, ennen kaikkien toimeksiannon suorittamiseen tarvittavien dokumenttien toimittamista eikä ennen kaikkien teknisten yksityiskohtien selvittämistä. Tilaajan velvollisuutena on huolehtia omalta osaltaan kaikista edellytyksistä, jotta tuotteet ja palvelut voidaan toimittaa ajoissa sopimuksen mukaisesti. Sovitut toimitusajat katsotaan vahvistetuiksi, mikäli Blickle on ilmoittanut toimittavansa tuotteen tai palvelun sovitussa ajassa.

8. Lähettäminen, vastuun siirtyminen vaaroista
Kaikki vastuu vaaroista siirtyy tilaajalle viimeistään silloin kun tuote lähtee Blicklen tiloista. Se pätee myös silloin kun Blickle huolehtii kuljetuksesta. Mikäli lähetys viivästyy johtuen syistä, joihin Blickle ei voi vaikuttaa, kaikki vastuu vaaroista siirtyy tilaajalle siitä päivästä lähtien, kun lähetys on ollut valmiina lähetettäväksi. Mikäli tilaaja ei ota toimitettavia tuotteita vastaan heti lähetysvalmiudesta lähtien, Blickle varastoi tuotteet, mikäli se on mahdollista, ja vastuun mahdollisista riskeistä kantaa tilaaja. Varastointi ei vapauta tilaajaa maksuvelvollisuudesta, joka syntyy lähetysvalmiuden ajankohdasta lähtien.

9. Tarkastus- ja huomautusvelvollisuus
Tilaaja on velvoitettu tarkastamaan tuotteemme ja palvelumme välittömästi ja huomauttamaan puutteista ja vioista kirjallisesti viimeistään 14 päivän kuluessa tuotteen tai palvelun vastaanottamisesta. Mikäli puutteista tai vioista ei huomauteta ajoissa, tuote tai palvelu katsotaan hyväksytyksi. Piilevistä vioista on huomautettava viimeistään 14 päivän kuluessa niiden havaitsemisesta.

10. Takuu, virhevastuu
Virhevastuuaika on 12 kuukautta. Mikäli toimitettu tuote/palvelu on virheellinen, tilaajalla on oikeus korjaamiseen tai uuteen tuotteeseen tai palveluun. Blickle pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä korjaamisesta tai uuden tuotteen tai palvelun toimittamisesta, mikäli se aiheuttaa kohtuuttoman suuria kustannuksia. Mikäli puutetta ei voitu korjata toisella korjaamisella, tilaaja voi vaatia kaupan perumista tai alennusta kauppahinnasta ja esittää korvausvaatimuksia kohdan 11 mukaisesti. Tilaajan oikeus virheiden ja puutteiden korjaamiseen raukeaa, mikäli Blicklelle ei ole annettu riittävästi aikaa ja mahdollisuutta korjata virheet ja puutteet tavallisten työaikojen puitteissa. Virhevastuu raukeaa, mikäli viat johtuvat sellaisten henkilöiden toimista, jotka eivät ole Blicklen valtuuttamia. Edellä mainittu virhevastuu pätee vain siinä laajuudessa kuin se olisi olemassa siinä tapauksessa, että ostettu tuote olisi viety tilaajan asuinpaikkaan tai kaupalliseen edustukseen. Mikäli kustannukset nousevat siitä johtuen, että ostettu tuote viedään muualle, tilaaja maksaaa siitä aiheutuvat kustannukset.

11. Muut vahingonkorvausvaatimukset
Tilaajan oikeus muihin vahingonkorvausvaatimuksiin meitä ja meidän yhteistyökumppaneitamme kohtaan on suljettu pois, erityisesti vaatimus vaurioista, jotka eivät ole syntyneet itse toimitettuun tuotteeseen. Se ei päde tapauksissa, joissa vauriot ovat aiheutuneet tahalisuudesta, karkeasta laiminlyönnistä tai luvattujen ominaisuuksien puuttumisesta sekä tapauksissa, joissa valmistaja on tuotevastuulain mukaisesti vastuussa yksityiskäytössä olevan tuotteen virheistä aiheutuvista henkilö- tai esinevahingoista. Mikäli olennaisia sopimusvelvoitteita on jätetty noudattamatta, vastuu koskee myös huolimattomuudesta aiheutuvaa hengen- tai terveysvaaraa.

12. Pätevyyslauseke
Mikäli näiden ehtojen yksittäiset osat eivät ole voimassa tai ne kumoutuvat, muut ehdot pätevät silti edelleenkin.

13. Oikeuspaikka, sovellettava laki
Oikeuspaikka on Balingen. Riitatapauksissa pätee Saksan liittotasavallan laki sulkien pois Yhdistyneiden kansakuntien sopimuksen
tuotteiden kansainvälisestä kaupasta.

Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG