Tuotteiden vaatimustenmukaisuus

Direktiivit ja standardit

Täältä löydät ajankohtaisia tietoja tuotteeseen kohdistuvista turvallisuusvaatimuksista ja myyntiluvan edellyttämistä teknisistä vaatimuksista.

ATEX

Euroopan unionin ATEX-määräyksiin kuuluvat tuotedirektiivi 2014/34/EU ja direktiivi 1999/92/EY. Niissä määritellään säännöt räjähdysalttiissa ympäristöissä käytettävien tuotteiden markkinoille tuonnille. ATEX tulee ranskan sanoista ATmosphère EXplosible.

 • Lisätietoja ATEX-määräyksistä

  ATEX-direktiivi julkaistiin alunperin vuonna 1994 direktiivinä 94/9/EY. Uuden lainsäädäntökehyksen myötä ATEX-direktiivi 94/9/EY korvattiin direktiivillä 2014/34/EU. Tämä direktiivi yhtenäistää EU:n sisäisiä vaatimuksia. Sen tavoitteena on taata yhtäläinen turvallisuustaso ja hankkiutua eroon kaupankäynnin esteistä.

  Direktiivi käsittelee henkilösuojausta ja määrittää perustavanlaatuisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia sekä vähimmäisvaatimuksia. Näihin kuuluu mm. se, että potentiaaliset sytytyslähteet, jotka voivat aiheuttaa räjähdyksen, poistetaan.

  ATEX-asetukset koskevat pyöriä vain epäsuorasti. Ne eivät ole laitteita tai turvajärjestelmiä sanojen varsinaisessa merkityksessä, vaan osia, jotka kuuluvat erilaisiin teknisiin järjestelmiin, eikä niitä valmisteta erityisesti laitteille tai turvajärjestelmille. Vaatimustenmukaisuus todetaan osana koko tuotteen vaatimustenmukaisuuden arviointia. Laitevalmistajan on sen mukaan varmistettava, että koko tuote vastaa ATEX-vaatimuksia.

  Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG voi pyörien valmistajana omalta osaltaan vaikuttaa asetusten noudattamiseen vain suosittelemalla sähköä johtavia tai antistaattisia pyöriä. Poikkeuksen muodostavat teräksestä tai valuraudasta valmistetut pyörät, jotka saattavat aiheuttaa kipinöitä joillakin alustoilla tai törmätessään.

Dodd-Frank Act

Yhdysvaltojen Dodd-Frank Act edellyttää, että Yhdysvalloissa pörssinoteerattujen yritysten on ilmoitettava tuotteissaan käytettävistä ns. konfliktimineraaleista. Tästä saattaa syntyä velvoite myös muun maalaisille yrityksille, jotka toimivat Yhdysvaltojen pörssissä noteerattujen yritysten alihankkijoina.

 • Lisätietoja Dodd-Frank Act

  Yhdysvaltojen Dodd-Frank Act on ollut oikeudellisesti sitova kesäkuusta 2010 lähtien. Kyseinen laki koskee ainoastaan Yhdysvaltojen pörssiviranomaisen (SEC) listaamia yrityksiä.

  Dodd-Frank Actin osiolla 1502 pyritään varmistamaan, että tiettyjä materiaaleja, kuten tantaalia, volframia, tinaa tai kultaa (ns. konfliktimineraalit), ei tuoda Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurivaltioista alueella meneillään olevan sisällissodan vuoksi.

  Lain vaatimukset koskevat koko toimitusketjua, mutta sillä ei kuitenkaan ole välittömiä vaikutuksia Yhdysvaltojen ulkopuolella.

  Euroopassa ei ole vastaavia lakeja tai rajoituksia, joten kyseiset tuotteet ja raaka-aineet ovat edelleen laillisia EU:n sisämarkkinoilla, missä niitä voi tuoda markkinoille.

  Vastuullisena yrityksenä kuitenkin selvitämme huolellisesti, sisältävätkö toimittamamme tuotteet kyseisiä raaka-aineita Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurivaltioista. Toimimme näin jokaisen toimituksen kohdalla.

  Käymme jatkuvaa keskustelua toimittajiemme kanssa, eikä meillä ole tällä hetkellä syytä olettaa, että tuotteidemme raaka-aineita tulisi kyseiseltä kriisialueelta. Vakuutamme siis yrityksemme olevan “konfliktivapaa” Dodd-Frank Actin suhteen.

PAH

Monet polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet) ovat pysyvyytensä ja myrkyllisyytensä vuoksi erittäin haitallisia ympäristölle. Tästä johtuen polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH-yhdisteiden) käyttöä on rajoitettu REACH-asetuksen nro 1272/2013 liitteessä XVII.

 • Lisätietoja PAH-yhdisteistä

  Polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH) koskevaa lainsäädäntöä laajennettiin 6.12.2006 EY:n REACH-asetuksen 1907/2006 liitteellä XVII. PAH-yhdisteiden määrää kumi- ja muovituotteiden pitkäkestoisessa iho- tai suukontaktissa rajoitettiin arvoon 1 mg/kg 27.12.2015 alkaen.

  Myös Saksan tuoteturvallisuusviraston GS-merkinnän PAH-raja-arvoa tarkennettiin (AfPS GS 2014:01 PAK).

  Koska tuotteemme (pyörät) eivät kuulu rakenneosien kategoriaan, eikä niillä ole ennakoitavissa olevaa pitkäkestoista tai toistuvaa ihokontaktia käytön aikana, edellä mainitut asetukset eivät koske tuotteitamme (pyöriä).

  Voimme kuitenkin tarjota pyynnöstä myös sellaisia kumipyöriä, jotka vastaavat yllä mainittuja raja-arvoja. Meillä on asiasta vahvistukset meille toimittavilta kumitehtailta ja testitulokset riippumattomalta testauslaitokselta.

POP

Pysyvät orgaaniset yhdisteet (engl. persistent organic pollutants, POP) ovat pysyvyytensä vuoksi maailmanlaajuinen ongelma. Niitä säädellään vain kansainvälisin säädöksin. POP-yhdisteiden ihmisille ja ympäristölle aiheuttamien haittojen torjumiseksi on tehty useita kansainvälisiä ympäristösopimuksia.

 • Lisätietoja POP-yhdisteistä

  Pysyvillä orgaanisilla yhdisteillä (POP) tarkoitetaan sellaisia orgaanisia kemikaaleja, joilla on seuraavat ominaisuudet:

  • pysyvyys pitkällä aikavälillä
  • potentiaalia levitä laajalti
  • rikastuminen ravintoketjussa
  • myrkyllisyys ihmisille ja eläimille.

   

  EY-direktiivissä 850/2004 päivältä 29.4.2004 on säädetty EU-jäsenvaltioille tarkat edellytykset POP-yhdisteiden valmistukseen, markkinoille tuontiin, käyttöön ja hyväksyntään. Direktiivin tarkoitus on, varoperiaatteen mukaisesti, suojella ihmisten terveyttä ja ympäristön hyvinvointia POP-yhdisteiltä.

  Täten vakuutamme, että täytämme direktiivin vaatimukset ja että tuotteissamme ei ole pysyviä orgaanisia yhdisteitä (POP-yhdisteet, direktiivin (EY) 850/2004 liitteen I mukaan).

REACh

REACH on lyhenne sanoista Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, eli kemikaalien rekisteröinti, arviointi, hyväksyntä ja rajoittaminen. Kyseessä on EU:n kemikaaliasetus, joka astui voimaan 1.6.2007.

 • Lisätietoja  REACh-asetuksesta

  REACH-direktiivillä (EY) nro 1907/2006 käynnistettiin kattava kemikaalipolitiikan uudistus. REACH-säädösten avulla kemikaalilainsäädäntöä yhtenäistettiin merkittävästi. Sen tavoitteena on suojella ihmisiä ja ympäristöä ja koota yhteen kaikki Euroopan kemiallisten aineiden tiedot.

  Ensimmäistä kertaa kemikaalilaki koskee myös tuotteissa käytettäviä aineita. Tuotteiden valmistajana Blickle Räder+Rollen GmbH & Co. KG on velvollinen ilmoittamaan, jos jossakin tuotteessamme käytetään jotakin erityistä huolta aiheuttavaa ainetta (SVHC).

  Sen jälkeen, kun REACH-direktiivi astui voimaan kesäkuussa 2007, olemme alkaneet tarkastaa tuotteitamme säännöllisesti SVHC-aineiden varalta. Jos jonkin ehdokasluettelosta löytyvän aineen pitoisuus tuotteessamme ylittää 0,1 massaprosenttia, noudatamme REACH-direktiivin artiklan 33 mukaista tiedonantovelvollisuuttamme.

  Linkki ajantasaiseen SVH-ehdokasluetteloon: https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table

RoHS

Elektroniikan sisältämät myrkylliset ja ympäristölle haitalliset aineet kertyvät luontoon. RoHS-asetuksella pyritään kieltämään tällaisten aineiden käyttö tuotteissa. RoHS (Restriction of Hazardous Substances, vaarallisten aineiden rajoittaminen) on EY-asetus nro 2011/65/EU, joka astui voimaan 8.6.2011.

 • Lisätietoja  RoHS-asetuksesta

  RoHS-direktiivin otsikko kuuluu seuraavasti: “Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/65/eu, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.”

  Tätä EU-direktiiviä muutettiin Saksan kansallisen oikeuden antaman sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan ElektroStoffV-säädöksen julkaisun (9.5.2013) yhteydessä.

  Vaarallisten aineiden luetteloon lisättiin 4 uutta ainetta direktiivin 2015/863/EU myötä 4.6.2015.

  Blickle Räder+Rollen GmbH & Co. KG:n tuotteet eivät ole sähkö- tai elektroniikkalaitteita, joten direktiivi ei koske tuotteitamme.

  Koska pyöriämme kuitenkin käytetään osana sähkö- ja elektroniikkalaitteita, emme käytä tuotteissamme materiaaleja, jotka ylittävät liitteessä II lueteltujen aineiden raja-arvot. Näin voimme vahvistaa RoHS-vaatimustenmukaisuuden osaltamme.