Yleiset sopimusehdot

1. Ehtojen sovellettavuus
Seuraavat ehdot koskevat sellaisia asiakkaitamme, jotka ovat tilanneet tuotteitamme tai palveluitamme (”Asiakas”). Kaikki näihin ehtoihin tehtävät muutokset ja lisäykset on sovittava erikseen kirjallisesti, jotta ne ovat päteviä ja voidaan katsoa osaksi näitä ehtoja. Edustajamme ja myyjämme eivät saa muuttaa meitä sitovia näiden ehtojen määräyksiä tai tehdä niihin lisäyksiä.

2. Tarjoukset ja niiden sisältämät tiedot
Tarjouksemme eivät ole sitovia. Esitteissä, luetteloissa, mainoksissa, hinnastoissa tai muissa vastaavissa tuotteitamme tai palveluitamme markkinoivissa tai esittelevissä materiaaleissa olevat tekniset tiedot vastaavat niiden luontiajankohtaa ja ovat suuntaa-antavia. Tarjouksen sisältämät tiedot eivät anna takeita tuotteiden laadusta tai kestävyydestä. Ne on tarkoitettu ainoastaan alustaviksi tiedoiksi Asiakkaalle, eikä niitä saa luovuttaa eteenpäin kolmansille osapuolille.

3. Tilaukset
Tilaukset sitovat Asiakasta. Meitä sitoo ainoastaan tilaukseen annettu kirjallinen vahvistuksemme.

4. Hinnat ja maksuehdot
Kaikki tuotteitamme ja palveluitamme koskevat hinnat ovat vapaasti tehtaalla Rosenfeldissä Saksassa tai varastossamme Vantaalla, ja niihin lisätään kustannukset, jotka aiheutuvat pakkauksista, postikuluista, rahdista ja vakuutuksista. Meillä on oikeus muuttaa kestosopimusten hintoja, mikäli yksittäiset kustannustekijät, kuten materiaali- tai sähkökustannukset, muuttuvat ennen tuotteiden toimittamista tai palveluiden suorittamista. Näissä tapauksissa hintaa voidaan muuttaa muuttuneiden kustannustekijöiden mukaisesti. Jos hinta muuttuu yli 5 %, kummalla tahansa sopimuksen osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus.
Maksut tilatuista tuotteista ja palveluista on maksettava laskussa olevalle tilillemme 14 kalenteripäivän kuluessa laskun päiväyksestä. Edustajillamme, myyjillämme tai tuotteidemme toimittajilla ei ole oikeutta periä maksua käteisellä tai myöntää lykkäystä eräpäivään. Asiakkaalla ei ole oikeutta pidättäytyä kauppahinnan tai sen osan maksamisesta sellaisten vaatimusten vuoksi, jotka eivät perustu tähän sopimukseen tai joita emme ole hyväksyneet taikka joista tuomioistuin ei ole antanut lainvoimaista ratkaisua. Maksuehtojen noudattamatta jättäminen tai muut seikat, jotka voivat heikentää Asiakkaan luottokelpoisuutta, antavat meille oikeuden eräännyttää välittömästi kaikki saatavamme Asiakkaalta. Tällaisessa tilanteessa meillä on lisäksi oikeus toimittaa tuotteita tai suorittaa palveluita vain ennakkomaksua tai vakuutta vastaan sekä irtisanoa sopimus kohtuullisessa ajassa ja vaatia vahingonkorvausta.

5. Tuotteiden lisä- ja pientoimitukset
Lisä- ja pientoimituksista, jotka ovat suuruudeltaan enintään 100,00 euroa, voidaan periä käsittelymaksu seuraavasti:
Mikäli toimitus on enintään 50,00 euroa, on käsittelymaksu 10,00 euroa
Mikäli toimitus on enemmän kuin 50,00 euroa, mutta enintään 100,00 euroa, on käsittelymaksu 7,50 euroa.
Erikseen valmistettujen erikoismallien osalta meillä on oikeus poiketa Asiakkaan kanssa sovitusta toimitettavasta kappalemärästä enintään 10 % kutakin tilausta kohden. Asiakkaalla on puolestaan velvollisuus maksaa sille toimitettu määrä, vaikka se ylittäisi alkuperäisen sovitun kappalemäärän.

6. Omistusoikeus
Omistusoikeus toimitettuihin tuotteisiin siirtyy Asiakkaalle, kun kauppahinta on kokonaan maksettu meille. Jos kyseessä on pysyvä liikesuhde meidän ja Asiakkaan välillä, omistusoikeus siirtyy Asiakkaalle vasta, kun kaikki liikesuhteesta johtuvat saatavamme Asiakkaalta on kokonaan maksettu meille. Mikäli Asiakkaalla ei ole omistusoikeutta toimitettuihin tuotteisiin ja Asiakas jatkokäsittelee toimitettuja tuotteita taikka asentaa tuotteita tai niiden osia siten, että tuotteet tai niiden osat muuttuvat tai tulevat kiinteistön, rakennuksen tai muun irtaimen esineen osaksi, ainesosaksi tai tarpeistoksi, meidän osuutemme tästä on esinekokonaisuudessa olevien tuotteidemme arvo.
Mikäli Asiakas on jälleenmyyjä, sillä on oikeus myydä toimitetut tuotteet tavanomaisen liiketoiminnan puitteissa. Kaikki muut luovutukset on kielletty. Asiakkaalla on velvollisuus luovuttaa meille etukäteen oikeus jälleenmyynnin puitteissa myytyjen tuotteiden laskutusarvoon. Asiakkaalla on oikeus periä meille luovutetun oikeuden mukainen arvo tuotteiden ostajalta. Meidän oikeutemme periä saatavia säilyy kuitenkin ennallaan. Asiakkaan on ilmoitettava velallisilleen saatavien siirrosta ja toimitettava meille oikeuksiemme toteuttamiseksi tarvittavat tiedot ja asiakirjat. Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava meille kaikista kolmansien osapuolten tulevista tai jo tapahtuneista tuotteiden haltuunotoista. Siltä osin kuin kolmas osapuoli ei kykene korvaamaan meille omaisuutemme suojaamiseksi nostetusta kanteesta aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja tai muita kuluja, Asiakas vastaa meille aiheutuneesta vahingosta.

7. Toimitus- ja suoritusaika sekä viivästyminen
Tuotteiden toimitusaika ja palveluiden suorittamisaika alkaa kirjallisen tilausvahvistuksemme lähettämisestä, mutta ei kuitenkaan ennen kuin sovittu ennakkomaksu on vastaanotettu tilillemme eikä ennen kuin kaikki tilauksen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat on toimitettu ja kaikki tekniset yksityiskohdat on selvitetty. Asiakas on velvollinen täyttämään kaikki sille asetetut ehdot, jotta tuotteet voidaan toimittaa ja palvelut suorittaa sopimuksen mukaisesti. Sovitut toimitus- ja suoritusajat katsotaan vahvistetuksi, kun olemme ilmoittaneet toimittavamme tuotteet tai suorittavamme palvelut sovitussa ajassa.
Toimitus- ja suoritusaikojen noudattaminen edellyttää, että olemme saaneet tuotteidemme toimittajilta oikeat ja oikea-aikaiset toimitukset. Ilmoitamme Asiakkaalle mahdollisista viivästyksistä mahdollisimman pian. Toimituksen viivästyessä Asiakkaalla on oikeus vaatia suorituksen lisäksi korvausta viivästyksestä aiheutuneesta vahingosta. Edellytyksenä on kuitenkin, että Asiakas on muistuttanut meitä tästä kirjallisesti ja että muistutukseen on asetettu kohtuullinen lisäaika. Vahingonkorvausvastuumme on rajattu kyseisen toimituksen osalta 0,5 prosenttiin kutakin täyttä viivästysviikkoa kohden, mutta kuitenkin enintään 5 prosenttiin kyseisen toimituksen koko nettolaskutusmäärästä edellyttäen, että viivästys ei johdu meidän tahallisuudestamme tai törkeästä huolimattomuudestamme ja että vahinkoa ei ole aiheutunut hengelle tai terveydelle. Asiakkaan oikeudella irtisanoa sopimus kohtuullisessa määräajassa ja/tai vaatia vahingonkorvausta näiden ehtojen kohdan 11 mukaisesti ei ole vaikututusta tähän.
Jos tapahtumat, jotka ovat ennalta arvaamattomia ja joista emme ole vastuussa ja joita ei voida välttää kohtuullisella huolellisuudella, estävät meitä toimittamasta tuotteitamme tai suorittamasta palveluitamme ajoissa, meillä on oikeus pidentää suoritusaikaa vastaavasti. Tällaisessa tilanteessa sovimme uusista tuotteiden toimitusajoista ja palveluiden suorittamisajoista yhdessä Asiakkaan kanssa.

8. Vaaranvastuu
Toimitukset tapahtuvat noudettuna (EXW INCOTERMS 2010), ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Vaaranvastuu tuotteista on Asiakkaalla siitä hetkestä alkaen, kun tuotteet lähtevät toimitiloistamme. Tämä pätee myös silloin, kun tuotteiden lähetys suoritetaan omalla kuljetusvälineellämme. Jos tuotteiden toimitus viivästyy meistä riippumattomista syistä, vaaranvastuu siirtyy Asiakkaalle siitä päivästä alkaen, jolloin tuotteet ovat valmiina lähetettäväksi. Siitä huolimatta, että tuotteet tai osa tuotteista on tuhoutunut, kadonnut, huonontunut tai vähentynyt meistä riippumattomasta syystä, Asiakas on velvollinen maksamaan meille koko kauppahinnan. Jos Asiakas ei ota tuotteita vastaan sopimuksen mukaisesti toimituspäivänä, varastoimme ne mahdollisuuksien mukaan Asiakkaan puolesta tämän vastuulla ja kustannuksella. Tällainen varastointi ei vapauta Asiakasta maksuvelvoitteestaan, joka alkaa tavaran saatavuuspäivänä. 

9. Tarkastus- ja huomautusvelvollisuus
Asiakkaan tulee tarkastaa toimittamamme tuotteet ja suorittamamme palvelut. Mikäli Asiakas havaitsee virheen tuotteessa tai palvelussa, sen tulee tehdä kirjallinen ilmoitus viipymättä, kuitenkin viimeistään viiden arkipäivän kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta tai palvelun suorittamisesta. Virheestä, jota ei ole voitu havaita asianmukaisessa tarkastuksessa, on ilmoitettava meille kirjallisesti viipymättä, kuitenkin viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa virheen havaitsemisesta. Jos virheistä ei ole huomautettu meille kirjallisesti ajoissa, tuotteet ja palvelut katsotaan hyväksytyksi.

10. Takuu
Takuuaika on 24 kuukautta. Jos tuotteet tai palvelut ovat virheellisiä, Asiakkaalla on oikeus saada virhe korjatuksi tai korvaava tuote toimitetuksi tai palvelu suoritetuksi kohtuullisessa ajassa. Meillä on oikeus valita, korjaammeko virheellisen tuotteen tai palvelun vai korvaammeko sen uudella tuotteella tai palvelulla. Jos virhe ei ole korjaantunut toisella korjauskerralla, Asiakkaalla on oikeus muiden edellytysten täyttyessä purkaa sopimus tai vaatia hinnanalennusta tai vahingonkorvausta kohdan 11 mukaisesti. Vaatimus virheestä raukeaa, jos tuotteen kunto huononee Asiakkaan virheellisen tai huolimattoman käsittelyn, käytön, varastoinnin tai kuljetuksen vuoksi. Sama pätee, jos tuotteen huononeminen johtuu tuotteen luonteen ja toiminnan tyypillisestä muuttumisesta (esim. tuotteelle tyypillinen kuluminen). Korjaustapauksessa olemme velvollisia vastaamaan tarpeellisista kustannuksista, erityisesti kuljetus- ja materiaalikustannuksista, siltä osin kuin niitä ei ole kasvattanut se, että viallinen tuote on viety muualle kuin Asiakkaan toimipisteeseen, ellei paikanmuutos vastaa tuotteen sovittua käyttötarkoitusta. Virheen korjaaminen ei sisällä tuotteiden poistamista eikä vastaavaa uudelleen asentamista, jos emme ole alun perin olleet siihen velvollisia. Jos tavarat tai palvelut eivät ole olleet virheellisiä, meillä on oikeus saada Asiakkaalta korvaus perusteettomasta virheenkorjauspyynnöstä aiheutuneista kustannuksista (erityisesti testaus- ja kuljetuskustannuksista), paitsi jos puuttuva virheellisyys ei ollut Asiakkaan tunnistettavissa.

11. Vastuu
Olemme rajoituksetta vastuussa, jos tuotteemme aiheuttaa välittömän henkeä tai terveyttä koskevan vahingon tuottamuksellisesti tai jos vahinko on aiheutunut meidän tahallisuudestamme tai törkeästä huolimattomuudestamme. Siltä osin kuin olemme toimineet huolellisesti, olemme vastuussa ainoastaan vahingoista, jotka on voitu ennakoida. Lisäksi olemme vastuussa sellaisten velvoitteiden tuottamuksellisesta rikkomisesta, joiden täyttäminen on välttämätöntä sopimuksen toteuttamiseksi ja joiden täyttämiseen Asiakas yleisesti luottaa. Olemme vastuussa myös siinä tapauksessa, että virhe on salattu vilpillisesti tai että olemme antaneet tuotteillemme takuun. Jälkimmäisessä tapauksessa vastuun laajuus määräytyy takuuilmoituksen mukaan. Olemme vastuussa myös pakollisen lakisääteisen vastuun tapauksissa, esimerkiksi tuotevastuulain nojalla. Kaikissa muissa tapauksissa Asiakas on vastuussa tuotteiden tai niiden käytön aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, ellei näissä ehdoissa toisin määrätä.

12.Pätemättömyys ja täytäntöönpanokelvottomuus
Jos jokin näiden ehtojen määräys todetaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, muut näiden ehtojen määräykset säilyvät pätevinä ja täytäntöönpanokelpoisina.

13. Suoritus- ja oikeuspaikka sekä sovellettava laki
Suorituspaikkamme on Vantaa. Kaikki sopimuksesta ja näistä ehdoista johtuvat riidat, erimielisyydet ja vaateet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli ratkaisua ei synny neuvotteluteitse, riidat, erimielisyydet ja vaateet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Meillä on kuitenkin oikeus päättää, että riidat, erimielisyydet ja vaateet voidaan ratkaista Asiakkaan yleisessä oikeuspaikassa. Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset. Näihin ehtoihin ei myöskään sovelleta Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (CISG).

Blickle Oy
Tila 10/2020